Projekt pt.: „Poprawa konkurencyjności i innowacyjności BUDOMOST Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników własnych prac B+R i wprowadzenie na rynek innowacyjnej mieszanki mineralno-emulsyjno-asfaltowej do zastosowań w budownictwie drogowym” ​

Nr projektu: RPPD.01.03.00-20-0283/18

Projekt współfinansowany ze środków 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu 

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, typ projektu: ekoinnowacje

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 061 890,50PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 3 302 350,00PLN

Współfinansowanie UE: 1 750 245,50 PLN

 

Celem projektu jest zdywersyfikowanie oferty produktowej BUDOMOST SP. Z O.O. poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu: ekologicznej i bezpiecznej dla środowiska (na etapie produkcji i aplikacji) MIESZANKI MINERALNO-EMULSYJNO-ASFALTOWEJ (MEA) dedykowanej do zastosowań w budownictwie drogowym do warstwy ścieralnej nawierzchni drogowych oraz wdrożenie ekoinnowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych, będących podstawą budowy przewagi konkurencyjnej.